Friday, September 19, 2014

upanisath


                                                                    
§Å¾ ÅÉõ                                                                   
Å¢Õðºõ 71.
                  ¿£Å¢÷ ¾ñ½£Ã¢ý
                  §¾Å¨¾¸û
                  ¿¢¨Èó¾ ͸õ
                  ÅÆíÌõ ÝìÌÁ측â¸û
                  ¬¸îº¢Èó¾
                  «¸§¿¡ì¸Óõ
                  ÌýÈ¡ ¬üÈÖõ
                  «ÕÙÅ£÷ ±ÁìÌ.               - Ã¢ì §Å¾õ 10.9.1
   
                  ¿¢¨ÈÅÇõ
                  ¾Õ ¿£÷ò¾¢Õ Ñõ§Á¡Î.
                  ¿¢Ä×ĸ¢ø
                  «ýÒ ô¦ÀÕ즸ÎìÌõ
                  «ý¨ÉÂ÷
                  «¨ÉÂáö
                  ±õ¨ÁÔõ ¬ì¸¢Î¸.            – “        10.9.2
                 
                  þÉ¢¨Á ¿øÌõ
                  þɢ ¿£÷츼×ǧÃ
                  ±ÁìÌõ þýÉÕû:
                  §ÅñÊ Ñõ¨Á§Â
                  ¿¡Î¸¢§È¡õ ¿¡í¸û.                        10.9.3
                 
                            


                  ¿£Ã¢ý Á£Ð
                  ÒÄÕõ âÅ¢¨É
                  «È¢ó¾Å¦Éŧɡ
                  ÁÄ÷¸û
                  Á¢Õ¸í¸û
                  Á츦ÇÉ
                  «ò¾¨ÉÔõ
                  «Åý ¾É¾¡ì̸¢È¡ý.              (  Âƒ¤÷-¨¾ò¾¢Ã£Â ¬Ãñ¸õ 1..22 )

                  ¿¢Ä¡ «Ð
                  ¿£÷ ¦ÀüÈ ÁÄ÷
                  «È¢ó¾Å¦Éŧɡ
                  Á츦ǡÎ
                  Á¢Õ¸í¸¦ÇÉ
                  «ò¾¨ÉÔõ
                  «Åý ¾É¾¡ì̸¢È¡ý.                         1 
                         
                  ÒÉÖìÌ ãÄõ
                  «Éø
                  «ÉÖìÌ ¬¾¡Ãõ
                  ÒÉø
                  «È¢ó¾Å¦Éŧɡ
                 «Å§É ¦¾Ç¢óÐ ¿¢¨Ä츢ȡý.                   2
                                                      
                  ¾ñ½£Ã¢ý ¬¾¡Ãõ
                  ¦¾Ã¢Å¡§Â¡
                  ÅÇ¢
                  ÅÇ¢ìÌ ãÄõ ÒÉø
                 «È¢ó¾Å¦Éŧɡ
                 «Å§É ¦¾Ç¢óÐ ¿¢¨Ä츢ȡý.                    3       
                      
                  ¾ñ½£Ã¢ý ¬¾¡Ãõ
                  ¾¸¢ìÌõ ¸¾¢÷
                  ¸¾¢ÃÅ¨É «È¢ó¾Å¦Éŧɡ  
                  «Å§É ¦¾Ç¢óÐ ¿¢¨Ä츢ȡý                    4
                               
                  ¿¢Ä§Å ¿£Ã¢ý ãÄõ
                  ¿¢Ä¨Å «È¢Å¡§Â¡
                  «È¢ó¾Åý  ±Å§É¡
                  «Å§É ¦¾Ç¢óÐ ¿¢¨Ä츢ȡý.                    5
             
                  Å¡ÉòÐ ¯Î츧Ç
                  ¾ñ½££Ã¢ý ãÄõ
                  ¯Îì¸¨Ç «È¢ó¾Åý ±Å§É¡
                  «Å§É ¦¾Ç¢óÐ ¿¢¨Ä츢ȡý                     6    

                  ¸¡÷§Á¸í¸§Ç
                  ¾ñ½£Ã¢ý ¬¾¡Ãõ
                  §Á¸í¸¨Çô
                  Òâó¾Åý ±Å§É¡
                  «Å§É ¦¾Ç¢óÐ ¿¢¨Ä츢ȡý                     7 

                  Á¨Æ ¦À¡Æ¢Ôõ
                  ¸¡Ä§Á ¾ñ½£Ã¢ý ¬¾¡Ãõ
                  Á¨Æ ÅÕõ ¸¡Äõ
                  «È¢ó¾Åý ±Å§É¡
                 «Å§É ¦¾Ç¢óÐ ¿¢¨Ä츢ȡý                     8
                                                         
                  ¾ñ½£Ã¢ý Á£Ð
                  À½¢ìÌõ ¿¡Å¡ö
                  ¿¡Å¡¨Â «È¢ó¾Åý ±Å§É¡  
                 «Å§É ¦¾Ç¢óÐ ¿¢¨Ä츢ȡý.                     9      
           

               
                 
              
              
                        
                 
       

                               
                                                     

No comments:

Post a Comment