Friday, September 19, 2014

vedamÅ¢Õðºõ 72
                ÁÉò¾¡ø
                ¸Õò¾¡ø
                š측ø
                ¦ºÂüÀ¡ð¼¡ø
                ¸ðÎí¸û ´üÚ¨Á                          âì 10.191
               
                ÜÎ
                º¢ó¾¢
                §¸¡Ú
                ÁÉí¸û ´ýÈ¡¸ðÎõ.                       

                §¿¡ì¸õ ´ýÈ¡¸¢
                ¯É÷×ò¾ÇÁ¾É¢ø
                º¢ó¾¨É ºó¾¢ì¸
                ±ð¼ðÎõ
                þ¨ÂÒ ¿¢¨Ä.                       

                ¦Áö¡¸î¦º¡ø
                À¸¢÷óÐý½¡ ¯ñÊ
                ¿ï¦ºýÚ,
                À¨¼ò¾Å¨É ÁÈóÐ
                Àì¸òÐô  Àº¢ò¾Å¨É
                ÒÈÁ¡ì¸¢
                ¾¡§É ¯ñÀÅý
                Á¡À¡Å¢.                         âì 10.11.7

               Ţź¡Â¢ìÌ
               «ýÉÁ¢Î¸¢ÈÐ ¸Äô¨À
               À½í¸û
               ¦ºöÀÅ§É À½õ Àñϸ¢È¡ý
               ÍõÁ¡ þÕôÀÅÛìÌ
               ´ÕÀÊ
               §Áø «ó¾ áÄȢšÇý
               ¦¸¡Îì¸ ÓÊó¾Åý
               ÁðΧÁ
               ±ýÚõ ²¨ÆìÌò§¾¡Æý .                         ( 7 )

               þÃñÎÀ½õ
               ¯ûÇÅý Å¢¨ÃóÐ ¦ºø¸¢È¡ý
               ´Õ À½õ
               ¯ûÇÅý  «Åý À¢ý§É
               ¦¾¡¼÷¸¢È¡ý
               ãýÚ À½õ ¯ûÇÅý
               ±øÄ¡÷ìÌõ Óý§É¡Ê
               ¿¡ýÌ À½õ ¯ûÇŧɡ
               ãŨÃÔõ
               ¾¡ñÊŢθ¢È¡ý.                                (8)
               
              ¸ÊÅ¡Çõ ²Ø¼ý
              ¬Â¢Ãõ ¸ñ¸û
              ¦¸¡ñ¼ ÒÃÅ¢
              ¸¡Ä þò¨¾ þØòÐø¸¢ÈÐ.
              ÁñÏõ
              ÁÉ¢¾Ûõ
              À¢È×õ
              «¾ý ºì¸Ãí¸û
              Á¸¡òÁ¡ì¸û ÁðÎõ
              «¾É¢ø À½¢ì¸¢ýÈÉ÷.                «¾÷Ž 19 53 54
        
              Å¢ñ½¢ø «¨Á¾¢
              Áñ½¢ø «¨Á¾¢
              Å¡ý ÅÆ¢
              ÅƢ󧾡Îõ ¿¾¢
              ¦ºÊ ¦¸¡Ê
              Òø âñ¦¼¦¾ý
              Á£Ðõ  ¾Åú¸¢ÈÐ «¨Á¾¢.                       19.9.1

No comments:

Post a Comment