Friday, September 19, 2014

upanisath

§Å¾ÅÉõ
Å¢Õðºõ 7ƒ£Åý¸û ±í¸¢ÕóÐ
Åó¾É ?                           ¸Àó¾¢Â¢ý Ţɡ

À¨¼ôÒ츼×û                      
Å¢ÕôÀõ «Ð
«ùÅ¢ÕôÀõ ¦¸¡½÷ó§¾
¯½×õ ¯ñÀÅÛõ
¬¸ò¾¡ý ¯Â¢Ã¢Éí¸û.           À¢ôÄ¡¾Ã¢ý Å¢¨¼    À¢Ãî§É¡ ¯À¿¢ºò 1/4

¸¾¢ÃÅ§É ¯Â¢÷
¯½× ¾Õ§Å¡ý ºó¾¢Ãý
¯½§Å¡
¯Õ× ¦¸¡ñÎõ
¯ÕÅÁ¢ýÈ¢Ôõ                                    1/5

ÝâÂò¾ó¨¾ìÌ
³óÐ ¸¡ø¸û ³óÐ ÀÕÅí¸û
ÀýÉ¢Õ §¾¡üÈõ ÀýÉ¢Õ Á¡¾í¸û
¬Ú ¬Ãí¸û
¦¸¡ñ¼ ²Øîºì¸Ãò§¾Ã¢ø
²Ø ̾¢¨ÃôâðÊ
¬§Ã¡¸½¢òÐÅÕõ «Åý
Á¨Æ ¾ÕÅ¡ý
À¢ÃÀïºõ «ÅÛ¨¼ÂÐ.                           1/11

 À¸ø ¯Â¢÷
«ø ¯½×
.þÃ×ì¸ÄÅ¢
À¢ÃõÁîºÃ¢Âõ
À¸ø Ò½÷§Å¡
ƒ£Åý ÀÈ¢ôÒ                                   1/13

                                           À¡÷ì¸ÅÉ¢ý Ţɡ
 ¯Â¢ÃÉí¸ðÌ òШ½Â¡¸¢ ¿¢üÀР¡÷
 «È¢ÅÇ¢ôÀР¡÷
 þ¾É¢ø ±Å§Ã ¦ÀâÂÅ÷ ?

À¢Ã¡½îºì¾¢§Â ãÄõ                         À¢ôÄ¡¾Ã¢ý Å¢¨¼
«Å§É ¯ñ§À¡ý
§¸ðÀÐõ À¡÷ôÀÐõ º¢ó¾¢ôÀÐõ
«Å§É
ÅÇÓõ «È¢×õ
¾Õõ ¾¡Â¡É ¾Â¡ÀÃÛõ
«Å§É                                        2/13

¯Â¢÷îºì¾¢ ±í§¸ À¢Èó¾Ð
±ôÀÊ Åó¾Ð
¬ûŦ¾ôÀÊ
«ÕÌŦ¾ôÀÊ ?                             «ÍÅÄ¡Å¢ý Ţɡ

³õÒÄɡ𺢧 À¢Ã¡½ý
¸Æ¢ôÀÐ «À¡Éý
À¸¢÷ÅÐ ºÁ¡Éý
ÍÆÖÅРŢ¡Éý
¯û§Ç «ÛÁ¾¢ôÀÐõ
¯Â¢¨Ã 즸¡ñΧÀ¡ÅЧÁ ¯¾¡Éý             À¢ôÄ¡¾Ã¢ý Å¢¨¼  3/5

Ţ¡Éý ¯¨È
þ¾ÂòÐ
´Õ áüÚ ´Õ
¿ÃõÒ¸û
´Õ áÚ ¸¢¨Ç¡Ìõ
´ù¦Å¡Õ ¿ÃõÒõ
¸¢¨Ç¦Â¡ýÚ
±ØÀò¾¢¦Ãñ¼¡Â¢ÃÁ¡öôÀ¢ýÛõ À¢Ã¢Âô
À¢Ã¾¡É ´ý§È¡ÎÜðÊ
727210201 ¿ÃõÒ¸û.                            3/6¯Èì¸Óõ ´Õ ¯Â¢ÕìÌ
¸É×측ðº¢Ôõ
À¢ýÅÕõ ŢƢôÒõ ±ýÉ ?                         ¸÷ì¸Ã¢ý Ţɡ

¸¾¢ÃÅý Á¨ÈÅ ¦¾¡ìÌõ ¯Èì¸õ
¯¾¢ôÀ¦¾¡ìÌõ  ŢƢôÒ.                           À¢ôÄ¡¾Ã¢ý Å¢¨¼

´õ ±ýÛõ ¦º¡øÄ¢ý
¯¨È ¦À¡Õû ±ýÉ ?                           ºò ¸¡ÁÉ¢ý Ţɡ

À¡õÒ ò¾ýºð¨¼¨Âò
¦¾¡¨ÄôÀЧÀ¡ø
À¡Åõ ¦¾¡¨ÄòÐ
Ţξ¨Ä ¸¡ñ§À¡ý
´õ «Ð ¦¾Ç¢ó¾Åý

¸¾¢ÃÅý ´Ç¢§Â¡Î
¾¡Ûõ ´ýÈ¡Å¡ý                              
´õ «Ð ¦¾Ç¢ó¾Åý                              À¢ôÄ¡¾Ã¢ý Å¢¨¼ 5/5


¬ýÁ¡ ¾ý¨É
¦¾Ç¢Ôõ Óý
þ¨¼¸¡Ïõ À¾¢¦É¡Õ ¸¨Ä¸û ¡¨Å ?         ͧ¸ºÉ¢ý Ţɡ

â¾í¸û ³óÐ
ÒÄý¸û ³óÐ
¸÷§Áó¾¢Ã¢Âí¸¨ÇóÐ
ÁÉõ ´ý¦È¡Î
¬¸ì¸¨Ä¸§Ç¡ À¾¢É¡Ú
Àº¢ìÌ ¯½×
ÀèÉò¦¾Ã¢Â§Å ¾¢Â¡Éõ                          À¢ôÄ¡¾Ã¢ý Å¢¨¼ 5/4

¬Ú¸û ¸¼ø
¦¾¡ðÎô
¦ÀÂ÷ ¯Õ þÆóЧÀ¡õ
þ¨¼ ¿¢üÌõ
À¾¢É¡Ú ¸¨Ä¸§Ç¡
ÀÃõ «È¢Â
þÆìÌõ ¯Õ.                                6/15
---------------------------------------------------------------------------


     
  

    


No comments:

Post a Comment